מילון ביטוח קבלנים

מילון ביטוח קבלנים

בין אם אתה מתכנן לבנות בית או לעשות שיפוץ גם אם זה תמ"א 38 1 או 2 המילון הזה בשבילך

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות  – מונחי יסוד בביטוח עבודות קבלניות, הבהרות ודגשים

 

ראשית : מהו סיווג העבודות בביטוח קבלנים

 

כללי ביטוח עבודות קבלניות הנו מוצר אשר מטרתו לספק פתרון ביטוחי מקיף לסיכונים של פרויקטים מסוגים שונים ובהם עבודות בניה, שיפוץ ,הקמה, חיזוק מבנים, עבודות תשתיות והנדסה אזרחית ועוד.

הביטוח נותן מענה לאובדן או נזק לעבודות הפרויקט בכל שלביו.

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מורכבת מ-3 פרקים בהם כלולים כיסויים נרחבים כחלק מהכיסוי

ניתן להבחין בין מספר סוגי עבודות השונות במהותן האחד מהשני אך מכוסות תחת ביטוח קבלנים בצורה כזו או אחרת

 

עבודות בניה:

בקטגוריה זו נכללות עבודות בעלות מאפייני סיכון ומאפיינים הנדסיים

 1. עבודות בניה שמטרתן הקמת מבנים שייעודם שימוש במגורים/מסחר/שירותים/תעשייה המבוצעות על ידי קבלן משלב שלד ועד קבלת מפתח
 2. עבודות בניה שמטרתן הרחבת מבנה קיים מעליו לצידו ולפעמים מתחתיו (ליצירת מרתף או חנייה או מחסן) ואף ביצוע שינויים מבניים לצורך ביצוע העבודות כמו חיזוק מבנה לעמידות ברעידות אדמה, הוספת מעלית, הוספת גרם מדרגות חדרי ממ"ד וכיוב' (בין אם במסגרת תמ"א 38 או לא).

עבודות הקמה:

בקטגוריה זו נכללות עבודות להקמת מפעלים, קווי ייצור, ציוד ומכונות בין אם כחלק מפרויקט קבלני ובין אם בעבודה בפני עצמה

ההבדל המהותי בין פוליסת עבודות קבלניות לעבודות הקמה הוא 2 סעיפים מהותיים

 1. ביטוח תקופת הרצה תקופה מוסכמת מראש של בין 30 ל- 90 ימים בהם המבוטח מפעיל מערכות אשר הותקנו במהלך ביצוע עבודות ההקמה ומופעלות לצורכי ניסיון בקרה ובדיקה (כמו מערכות מיזוג אוויר, מעליות, פס ייוצר, דרגנועים וכיוב')
 2. ביטוח לאבדן או נזק משבר מכאני – למערכות שהוקמה במהלך העבודות בלבד

עבודות תשתיות ובניה

עבודות פיתוח עבודות הכשרת שטח עליו עתיד להיות בנוי מבנה מסוים, עבודות פיתוח והכשרת שטחים לבניה של שכונת מגורים (עבודות תשתיות וביוב, כבישים, מדרכות, שבילים, פארקים, ושטחים ציבוריים פתוחים, עבודות לבניית גשרים ומנהרות, צמתות ומחלפים, הרחת קווי צנרת, חשמל, ביוב מים תקשורת וכיוב'

פוליסה פתוחה " הצהרתית"

מטרת הפוליסה היא לתת למבוטח לרכז את עבודותיו תחת פוליסה אחת ולכלול בפוליסה את מחזור העבודות אותו צופה הקבלן במהלך שנת הביטוח הבאה

בפוליסה זו נקבעים כללי מסגרת אשר בסיסם הוא היקף המחזור, שווי של פרויקט יחידני מקסימלי, היקפי ההרחבות של פרקים א' – ג' , מסגרת תקופת הביטוח, מסגרת תקופת ביטוח לכל פרויקט ובכפוף לפרמיית מינימום לפוליסה – מחויבותו של המבוטח הוא לדווח לחברת הביטוח על כל עבודה חדשה על מנת להכניסה לכיסוי

https://youtu.be/Yo59fEy76kI

הגדרות בסיסיות לביטוח קבלנים

המבוטחים: בביטוח עבודות קבלניות נהוג לכלול את שם הקבלן הראשי/היזם שיוגדר כ"מבוטח הראשי" עליו ניתן להוסיף קבלנים ו/או קבלני משנה אשר מעורבים בביצוע העבודות וכן מזמיני העבודה, בנקים ומוסדות מימון.

הרחבת שם המבוטח לנותני השירותים (חיצוניים) – ניתן להרחיב על פי בקשה את שם המבוטח לכלול יועצים ו/או מתכננים ו/או אדריכלים ו/או מהנדסים ו/או מנהלי האתר ו/או מנהלי העבודה ו/או ממוני בטיחות ו/או מפקחים (ו/או לכל מי מטעמם של המציעים ו/או מזמיני העבודה)

יובהר בנושא זה כי הרחב שם המבוטח הינו למעט בגין אחריותם המקצועית של כל הנ"ל  (יועצים ו/או מתכננים ו/או אדריכלים ו/או מהנדסים ו/או מנהלי האתר ו/או מנהלי העבודה ו/או ממוני בטיחות ו/או מפקחים (ו/או לכל מי מטעמם של המציעים ו/או מזמיני העבודה)

תקופת הביטוח:

 1. תחילת הביטוח – המועד הנקוב ברשימה אך לא לפני המועד בו קיבל המבוטח היתר לשימוש באתר העבודות
 2. סיום הביטוח – המוקדם מבין שלושה
  • המסירה ליזם או למזמין
  • תחילת השימוש במבנה (*אפשרות להמשך כיסוי תחת הרחב כיסוי מיוניק ריי 116)

*מיוניק ריי 116 MR116 – הנו נספח הרחבה של מבטח המשנה חברת מיוניק ריי הגרמנית – (אשר מרחיב כיסוי לאובדן או נזק) לאותו חלק של העבודות הקבלניות המבוטחות שה/שימוש החל בו או שהוא נמסר למזמין רק אם האבדן או הנזק נגרם כתוצאה מבניית החלקים המבוטחים בפרק א' ושאירעו בתקופת הביטוח

תקופת תחזוקה:

מכיוון שהקבלן חב למזמין העבודה באחריות לתיקון ליקויים ופגמים בפרויקט לפרק זמן המוגדר בחוק הרי שהפוליסה מורחבת לכסות את המבוטח בתקופה בו הוא מבצע תיקונים אלו

דגשים כלליים בביטוח קבלנים

 • יש לתאר היטב את אתר העבודות , לדייק בסכומי הביטוח ולתאר את סביבתו המידית של הפרויקט וכן אופי הפרויקט וביצוע העבודות.
 • יש להתייחס לאזור הגאוגרפי בו מצוי הפרויקט ולהיערך לכך מבחינת ההרחבות – לגומה אזורים המיועדים לנזקי מים סערה וסופה, כדוגמת חופי אילת וחופי הכינרת, קו חוף הים התיכון, בנושא של פרויקטים הנדסיים בתשתיות ובניה יש לבצע בדיקות מי תהום ולברר תוואי נחלים ונהרות, וכן לבחון את תקופת העבודות לאורך הזמן לדוגמה אם החל בקיץ והפרויקט יימשך לתוך החורף בהיבט סיכונים של הצפה, שיטפון, תעלות ניקוז מי גשמים וכיוב'
 • שינויים המתבקשים במהלך תקופת הביטוח – נדרש ליישם בפוליסה בתוספת – יש לשים לב לשווי העבודות ולוודא כי הסכומנים תואמים את הצפי בין תחילת הפעילות לבין המבוצע בפועל ,יש לפנות אל המבטחים בבקשה להתאמה שווי עבודות בהתאם לנדרש
 • את כל ההוראות לשינויים יש להעביר בכתב אל המבטחים באמצעות סוכן הביטוח

תיאור מפורט של הפרויקט

 • יש להבהיר למבטחים האם מדובר בעבודות שיפוץ/או עבודות בניה, עבודות תשתית/פיתוח/הנדסה אזרחית (דגש לעבודות תשתיות – האם כוללות קידוחים ?/האם מדובר על אתרים מאוכלסים?)
 • יש לצין אם מדובר על מבנים לשימור/מיועדים לשימור
 • יש לציין האם העבודות מרכיבות חיזוק מבנים ו/או כחלק מפרוייקט תמ"א 38
 • יש לציין האם העבודות כוללות הריסה של מבנה ו/או חלקי מבנה קיים
 • יש לצין האם הפרוייקט מאויש בזמן העבודות ולמה הוא משמש
 • יש לציין האם העבודות מבוצעות כחלק מדו משפחתי
 • יש לציין האם נדרשת תקופת הרצה למע' חדשות

© כל הזכויות שמורות לבני צדוקASIA פתרונות ביטוח בהתאמה אישית

ביטוח אחריות מקצועית | ביטוח אחריות מקצועית למהנדס | ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים

פרק א' ביטוח הרכוש – בפרק זה מכוסה אבדן או נזק לעבודות כתוצאה מנזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי מראש אשר אירע באתר העבודות או בסביבה הקרובה לפרויקט (למעט רכוש בהעברה) במסגרת תקופת הביטוח בפוליסה

תשומת לב חשובה ! הכיסוי בפרק זה הנו בכפוף לקיומו של נזק פיזי לדוגמה מקרה של טעות במיקום המבנה או תכנון קיר לקוי חריגה בבניה או משטח הבניה אינם מכוסים תחת פוליסה זו אלא במסגרת  פוליסה לביטוח אחריות מקצועית)

 • עבודות החוזה – סך כל המרכיבים אמור לשקף באופן ישיר את עלות הקמת הפרויקט – עבודות החוזה צריכות לכלול אל כלל העבודות המיועדות להתבצע בפרויקט ובכלל זה יישור והכנת הקרקע, חפירה ודיפון ובניה, עבודות הריסה וכן כל החומרים (בין אם סופקו על ידי מזמין הפרויקט ובנין אם לאו) אשר מיועדים לשמש ולהיכלל בעבודות ומאוחסנים באתר הבניה.

לצורך הערכת שווי העבודות יכללו שווי מלא של הפרויקט (ולא שכר עבודה בלבד) + חומרים וציוד (שמהווה חלק בלתי נפרד מהפרויקט)

ובנוסף על שווי הפרויקט יתווספו הסיכונים הבאים

 • חומרים שסופקו על ידי המזמין – במקרים בהם הקבלן מקבל חומרים או ציוד מהיזם או מבעלי הדירות עליו להכלילו בשווי העבודות או במסגרת סעיף " חומרים שסופקו על ידי המזמין "
 • רעידת אדמה ונזקי טבע – ביטוח רעידת אדמה ונזקי טבע נכלל בד"כ בפוליסה – השווי של הסכום הנ"ל אמור לשקף את כל שווי העבודות ולעתים (לדוגמה בתמ"א 38) יש להכליל את כל שווי הבניין או לדאוג לחלופה ביטוחית לשווי העבודות הנ"ל – אם לא נכלל הכיסוי בפוליסה יש לשים לכך לב למצוין מפורשות בהצעה (!) שכן ביטוח מבנה סטנדרטי במסגרת פוליסת אש לעסקים או במסגרת פוליסה לביטוח דירה אינו בתוקף בזמן בו מבוצעות עבודות באתר הבניה.
 • גנבה פריצה ו/או נזק בזדון כיסויים אלו נועדו להגן על הקבלן או היזם מנזק לציוד או לחומרים או לעבודות יש לשים לב לתנאים אותם מחייבת הפוליסה בנושא של אחסנת הציוד וכן קיומה של חברת שמירה באתר הבניה (חברה עם רישיון והסכם מאוגד בין הקבלן לבין חברת השמירה)
 • הרחבות על בסיס נזק ראשון (אשר אינן כפופות לביטוח חסר)

ביטוח עבודות קבלניות מאפשר הרחבת כיסויים בפוליסה על בסיס נזק ראשון למקרה  לתקופה ובמצטבר לכל תקופת הביטוח ובכפוף לכך שהפוליסה אינה מכפיפה את ההרחבה לביטוח חסר ועל בסיס הסכום בו צוינה ההרחבה ללא תלות בסכום המקורי אף אם הוא גבוה מערכו הריאלי.

במקרים אלו תשלם חברת הביטוח את הנזק ובדבר שאירוע בתקופת הביטוח וכפוף לתנאי הפוליסה את הסכום המצוין בהרחבה ובניכוי ההשתתפות העצמית הנקובה בדף הרשימה

 • פינוי הריסות – הרחבה זו נועדה על מנת לשפות את מי מיחידי המבוטח אשר ננזק עקב הוצאות שנגרמו לו עקב פינוי ההריסות משטח העבודות לאחר קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק א' בפוליסה (ראה לעיל : " נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לעבודות המבוטחות בפרויקט ") יש להעלות סכום זה ככל שניתן שכן מדובר בעלויות גבוהות אשר לעיטים אינם באות לידי חישוב בעת עריכת חוזה הביטוח – חברות הביטוח נוהגות להקצות לפרק זה עד 20% משווי העבודות
 • רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – במקרה בו מדובר על עבודות על גבי רכוש קיים ׁאו בניה על גבי מבנה קיים (או במקרים בהם בסמוך לאתר הבניה ישנו רכוש השייך לאחד מיחידי המבוטח), רכוש אשר אינו מהווה חלק מהפרויקט, רכוש זה נקרא רכוש סמוך או רכוש עליו עובדים, בהגיענו להקים את חוזה הביטוח יש לתת את הדעת במסגרת פרק א' ביטוח הרכוש ולבטחו בהתאם (הרכוש לא נחשב רכושו של צד שלישי !), יש להתאם את הפוליסה קרוב ככל הניתן בהערכת פרק זה בין אם במתן התייחסות לחלק המבנה שלא מתבצעת על גביו עבודה (אשר אינו מבוטח בפרק א' בשווי העבודות) וכן לגבי תכולה או רכוש אחר אם קיים באתר העבודות – הפרק הנ"ל חש/וב בעיקר למקרים בהם מבטחים עבודות שיפוץ של בית קיים וישנו חלק מבנה שלא מבוצעות בו עבודות וכן לתכולה במידה ונמצאת במבנה בזמן העבודות
 • הוצאות בגין תכנון, מדידה פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים, הדרושים לשם כינון הנזק או האבדן – במקרה ביטוח לפעמים יש צורך של שימוש באחד מהמומחים לעיל על מנת לטפל בשיקום הנזק ו/או הבניה מחדש, סעיף ההוצאות בא לשפות את המבוטח בגין הוצאות אלו, שיעור ההרחבה שחברות הביטוח מעניקות לפרק זה הינו עד ל- 20% מסכום העבודות המדווחות בפוליסה
 • שינויים ותוספות הכרחיים עקב דרישה של רשות מקומית (רשות מוסמכת) – לעתים בעקבות נזק מגיעה דרישה של רשות מקומית (דרישה שלא קדמה לנזק ושלא נדרשה על ידם טרם קרות מקרה הביטוח – הפוליסה מורחבת לכסות ההוצאות בעקבות דרישות אלו, חברות הביטוח מעניקות להרחבה זו עד לכ- 20% משווי העבודות
 • רכוש בהעברה ו/או רכוש מחוץ לאתר/שטח העבודות – סעיף זה היה ונרכש בפוליסה מכסה מקרים בהם חלק מהרכוש המבוטח בפרק א' ננזק כתוצאה מהעברה, פריקה, טעינה, הנפה, ו/או אחסונו של הרכוש מחוץ לאתר העבודות (יש לשים לב שהרחבה זו כוללת פריצה וגנבה אלא אם נאמר אחרת ובכפוף לתנאי הפוליסה
 • מבני עזר / מתקנים וציוד קל – בפרק זה נדרש להבחין בין 2 ההרחבות
 1. מבני עזר – מבני העזר באתרי הבניה הם חלק מהרכוש אשר המבוטח יכול להינזק בגללו ולכן בהגדרתם נכלליים משרדי מכירות, מבנים יבילים, מחסנים, בקתות לשומר, מגורי העובדים, שירותים וכיוב' וכן גידור, שילוט, שבילי גישה אם הוקמו ארעית וכיוב' – כל הנ"ל כאשר הם אינם מהווים חלק מהעבודות המבוטחות וכאשר הם אינם נכללים תחת פרק א' בשווי העבודות – להרחב זה נוהגות חברות הביטוח להעניק עד כ-10% משווי העבודות ולכן מראש כדאי להסכים עם חברות הביטוח על סכום שונה או גדול יותר במידת הצורך לפרק זה באתר בניה מוסדר וגדול.
 2. ציוד קל –  אשר הקבלן עושה בו שימוש לצורך העבודות אשר אינו מהווה חלק מהעבודות המבוטחות ואינו נכלל בשווי הפרוייקט, פרק זה במפורש אינו כולל *ציוד מכאני הנדסי" הפוליסה מאפשרת הכללת הציוד הזה כאשר הוא נמצא באחסנה באתר העבודות במסגרת ובכפוף למגבלה של 10% ולא יותר מ- 30,000 ₪ לפריט – אלא אם הוסכם אחרת עם חברת הביטוח (כיסוי זה לא מכליל את ציודם של קבלני המשנה !)
 • נזק הנובע מתכנון לקוי / עבודה לקויה / חומרים לקויים – ביטוח העבודות הקבלניות במהדורות הנחותו מתנאי ב.י.ט. מחריגות אובדן או נזק אשר נגרמים כתוצאה מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים, +

פועל יוצא של ההגדרה הזו הוא כי מוחרגים הנזקים הפיזיים לפרויקט שנגרמו מרשלנות מקצועית של המתכנן שבוצעו על ידי האדריכל ו/או המהנדס ו/או חשב הכמויות ו/או יועצים אחרים לפרויקט , עבודה לקויה שבעקבותיה נדרש לבצע תיקונים (ולשלם על עלות תיקונם) או לשלם על עלות ההחלפה הנובעים מהעבודות הלקויות (בהתייחס להחלפת הפריט עצמו) ולתשומת הלב כי הנזקים העקיפים (תאונתיים) אחרים שייגרמו כתוצאה מהעבודה הזו יהיו מכוסים

מהדורות ב.י.ט. כוללות כיסוי לנזק תאונתי פיזי אשר נגרם עקב הליקויים שפורטו לעיל:(" להלן נזק תוצאתי ") ובפירוש לא הליקוי עצמו :(" להלן נזק ישיר ") ניתן להרחיב ולבטל את החריג הנ"ל במרבית חברות הביטוח עד ל-20% משווי הפרויקט ובכפוף להסכמה אחרת מול המבטחים פרטנית.

 • תקופת התחזוקה

עם תום הבניה ולאחר מסירת הנכס הקבלן חב כלפי המזמין או הרוכשים באחריות לתיקון פגמים וליקויים בפרוייקט שנמסרו למזמין או הרוכשים על פי זמן המוגדר בחוק המכר

אם הוסכם ונרשם בדף הרשימה כי הפוליסה תורחב לכלול תקופת תחזוקה (תקופה בין 12 ל- 24 חודשים) אז ניתן להבחין בין 2 סוגים של תקופות תחזוקה " תקופת תחזוקה רגילה " ו- " תקופת תחזוקה מורחבת "

תקופת תחזוקה רגילה – מדובר על כיסוי הנובע מחבות עקב ביצוע עבודות תחזוקה המבוצעות לשם התחייבות המבוטח בנושא תחזורת הפרוייקט

הנזקים המכוסים יהיו רק במקרים הבאים:

 • נזק הנובע מביצוע עבודות תחזוקה על ידי המבוטח
 • עבודות התחזוקה מתבצעות בהתאם להתחייבויותיו של המבוטח לקיום ההתחייבויות שנטל על עצמו והקשורות במישרין עם ביצוע הפרוייקט

תקופת תחזוקה מורחבת – בשונה מתקופת התחזוקה הרגילה בתקופת התחזוקה המורחבת לא מוגבל הכיסוי הביטוחי לנזקים שנגרמו כתוצאה מעבודות התחזוקה, תחת הרחבה זו הפוליסה תכסה אובדן או נזק לעבודות הפרוייקט או חבות של נזק לרכוש או גוף כתוצאה מהמקרים הבאים

 • אובדן או נזק פיזי לעבודות הפרוייקט או חבות בגין נזק לרכוש או גוף של צד שלישי ו/או חבות בגין נזק גוף לעובד אשר נובעים מביצוע עבודות התחזוקה המתבצעות לשם קיום ההתחייבויות של המבוטח בנושא תחזוקת הפרוייקט
 • אובדן או נזק לעבודות הפרוייקט או חבות בגין נזק לגוף או רכוש של צד שלישי בזמן תקופת התחזוקה וכתוצאה ממקרה ביטוח על פי פאר א' דלעיל אשר אירעו בתק'ופת הביטוח
 • אובדן או נזק שאירעו לעבודות הפרוייקט או חבות בגין נזקי גוף ו/או רכוש של צד שלישי אשר אירעו בתוך תקופת התחזוקה.

השוני בין תקופת התחזוקה הרגילה ובין תקופת התחזוקה המורחבת הינה שתקופת התחזוקה המורחבת אינה מגבילה את המבוטח לנזקי צד שלישי ורק כאלו נזקים לצד שלישי אשר אירעו כתוצאה מהעבודות שביצע המבוטח בתקופת התחזוקה !

סיום תקופת התחזוקה – יש להבחין בין סוגי הפוליסות הרגילות לבין פוליסה לביטוח עבודות קבלניות ב.י.ט. 20111, 2013 ,2016 (או פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מנוביט או פוליסה לביטוח עבודות קבלניות תנאי פסגה ) לבין פוליסה לביטוח עבודות רגילה – בפוליסות הב.י.ט.למיניהן תקופת התחזוקה המורחבת הינה התקופה שמוגדרת בב.י.ט. עם סיום הפרוייקט או הפוליסה המוקדם מבינהים לבין פוליסות ביטוח עבודות קבלניות רגילה בה נכנסת תקופת התחזוקה הרגילה לסיומה מיד עם סיום הפרוייקט או עם סיום העבודות

חריגים כלליים – ( *חריג – ראה ביאור מטה)

הפוליסה כוללת חריגים עיקריים להלן עיקרם

 • מלחמה, פלישה, אויב זר, מעשה איבה, טרור, מרד, התקוממות, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי, משטר צבאי.
 • חומר גרעיני, קרינה מיננת, זיהום רדיואקטיבי.
 • הפסקת העבודות מעל ל- 90 ימים
 • מקרה ביטוח שנגרם מחוץ לשטח ארץ ישראל ולשטחים המוחזקים.
 • אזבסט
 • כל העבודות המבוצעות בשיטת "פל-קל"

*משמעות המילה חריג היא כי הכיסוי אינו בתוקף והמקרה המפורט תחת סעיף החריגים אינו מכוסה – אלא אם הוסכם אחרת ונרשם בדף הרשימה

חריגים לפרק א'

 • נזק תוצאתי
 • חומרים לקוים, עבודה לקויה, תכנון לקוי – נזק ישיר
 • שבכ מכאני , וקלקול חשמלי – אלא אם אירע בתקופת ההרצה ככל שנקובה בדף הרשימה
 • פל-קל (ניתן לבטל חריג זה ובכפוף לתנאים מיוחדים)(
 •  

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח צד שלישי בפרק זה דומה לכלל ביטוחי צד שלישי בענפי העסקים ובפרט כולל מספר התאמות והדגשות

 • הרחב צד שלישי לכלול את חובתם של קבלנים ו/או קבלני משנה
 • הכיסוי תחת הפרק הינו בגין אחריותם החוקית של המבוטחים בפוליסזה כתוצאה ישירה מעבודתם בתחום אתר העבודות ובסביבתו המיידית בגיןם נזקי גוף ורכוש של צד שלישי
 • האירוע חייב להתרחש בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה ו/או בתקופת התחזוקה היה ונרכשה

אחריות צולבת – בפוליסות רבות מבוטחים נהוג לרכוש הרחב אחריות צולבת – היה ובדף הרשימה נכללו בשם המבוטח יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי לפי פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח, בנפרד, כאילו הוצאה על שמו פוליסה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים.

המשמעות של ההרחבה הזו היא כי כל אחד מהמבוטחים יהיה מבוטח יחיד וכי יש לו האפשרות לתבוע מבוטחים אחרים בפוליסה היה ונגרמו לו נזקים לרכוש שבאחריותו כתוצאה מרשלנותם.

חריגים לפרק ב'

*יש לשים לב כי ביטוח צד שלישי אינו כולל חריג אחריות מקצועית ביחס לנזקים פיזיים לגוף ולרכוש כאשר נזק כלכלי טהור הינו חריג וכן ביחס למתכננים, אדריכלים ומפקחים אשר אינם עובדים ישירים של המבוטח הראשי וכן חברות שמירה וחברות הובלה הסייג (ראה ליעיל הרחב לשם המבוטח) מחריג את האחריות הזו היה והוסף לשם המבוטח הסייג

 • נזק לרכוש מבוטח או שניתן לבטחו בפרק א'
 • רכב מנועי – (ניתן להרחיב כיסוי לפרק זה בפוליסה עד לסכום אשר יהיה נקוב ברשימה כ- 1,200,000 ₪ בד"כ) וזאת מעבר לכיסוי נזקי הרכוש בפוליסת ברכב (ראה חריג ג'2 בפרק צד שלישי)
 • נזקי גוף הנגרמים כתוצאה משימוש בצ.מ.ה. – ניתן לביטול עד לכ-50% מגבול האחריות של פרק צד שלישי במקרים מיוחדים אף מעבר ל50%
 • התחייבות ו/או אחריות שהמבוטח לוקח על עצמו על פי הסכם
 • תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
 • נזקי רעד החלשה או הסרת משען (ניתן לבטח עד כ 25% מגבול אחריות צד שלישי) על המבוטח לשים לב לדרישה של הסעיף הנ"ל היה ובוטל החריג יהיה על המבוטח לבצע חוות דעת הנדסית אשר תשולם על חשבונות לרכוש צד ג' הסמוך לעבודות אשר יתאר ליקויים ו/או פגמים של הרכוש וכן הוראות לנקיטת אמצעים למניעתם – יש להציג את הדו"ח טרם תחילת העבודות לחברת הביטוח לאישורה
 • חבות כלפי עובדים
 • כלי שייט
 • נזק לצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים (בפוליסת ביעטוח עבודות קבלניות בתנאי ב.י.ט. כוללת חריג למעט אם בטרם החלו העבודות בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות את מיקומן של תשתיות כנ"ל ("תיאום תשתיות") וחלה על המבוטח חובת נטל הראיה להוכיח כי ביצע בדיקה זו (להלן:"נזק ישיר")

ביחס לנזקים תוצאיתיים הנלווים לנזק הישיר קיים חריג מוחלט אשר ניתן להסרה ובכפוף לבקשה מפורטת

 

ביטוח עבודות קבלניות | השוואת מחירים עבודות קבלניות

פרק ג' חבות מעבידים  

ביטוח חבות מעבידים בפרק זה כמעט ודומה לביטוחי חבות מעבידים אשר קיימים בכל הענפים העסקים השונים כאשר במסגרת ביטוח עבודות קבלניות יחולו מספר שינויים ודגשים והתאמות

 • הרחב חבות מעבידים לכלול קבלנים ו/או קבלני משנה ועוד.
 • ביטוח חבות מעבידים מכסה את האחריות המבוטח מעל לסכומים המשולמים או שהיו צריכים להיות משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי

חריגים לפרק ג'

 • התחייבות ו/או אחריות שהמבוטח לוקח על עצמו על פי הסכם
 • סכום כלשהוא שייתבע מהמבוטח על ידי המל"ל (ראה חריג בק לפוליסה)
 • חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי
 • סכום כלשהוא בו יחוייב המבוטח לפצות עובד שאין חלה על המבוטח חובת תשלום ביטוח לאומי לגביו

עקבו אחרינו:

צרו קשר:

כתבות ומאמרים:

מאמרים נוספים

מה בא לכם לחפש ?

הפרטים נקלטו בהצלחה!

נציגנו יצרו עמכם קשר הקדם האפשרי