מילון ביטוח קבלנים

מה היא הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ?

מטרתו של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות היא להעניק ליזם או לקבלן הגנה מקסימאלית מפני סיכונים בזמן הבניה באתר הבניה .

באופן כללי ביטוח עבודות קבלניות הנו מוצר אשר מטרתו לספק פתרון ביטוחי מקיף לסיכונים של פרויקטים מסוגים שונים ובהם עבודות בניה, שיפוץ ,הקמה, חיזוק מבנים, עבודות תשתיות והנדסה אזרחית ועוד.

הביטוח נותן מענה לאובדן או נזק לעבודות הפרויקט בכל שלביו.

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מורכבת מ-3 פרקים בהם כלולים כיסויים נרחבים כחלק מהכיסוי

להלן סיווג העבודות בביטוח קבלנים:  ניתן להבחין בין מספר סוגי עבודות השונות במהותן האחד מהשני אך מכוסות תחת ביטוח קבלנים בצורה כזו או אחרת

עבודות בניה:

בקטגוריה זו נכללות עבודות בעלות מאפייני סיכון ומאפיינים הנדסיים

 1. עבודות בניה שמטרתן הקמת מבנים שייעודם שימוש במגורים/מסחר/שירותים/תעשייה המבוצעות על ידי קבלן משלב שלד ועד קבלת מפתח
 2. עבודות בניה שמטרתן הרחבת מבנה קיים מעליו לצידו ולפעמים מתחתיו (ליצירת מרתף או חנייה או מחסן) ואף ביצוע שינויים מבניים לצורך ביצוע העבודות כמו חיזוק מבנה לעמידות ברעידות אדמה, הוספת מעלית, הוספת גרם מדרגות חדרי ממ"ד וכיוב' (בין אם במסגרת תמ"א 38 או לא).

עבודות הקמה:

בקטגוריה זו נכללות עבודות להקמת מפעלים, קווי ייצור, ציוד ומכונות בין אם כחלק מפרויקט קבלני ובין אם בעבודה בפני עצמה

ההבדל המהותי בין פוליסת עבוות קבלניות לעבודות הקמה הוא 2 סעיפים מהותיים

 1. ביטוח תקופת הרצה תקופה מוסכמת מראש של בין 30 ל- 90 ימים בהם המבוטח מפעיל מערכות אשר הותקנו במהלך ביצוע עבודות ההקמה ומופעלות לצורכי ניסיון בקרה ובדיקה (כמו מערכות מיזוג אוויר, מעליות, פס ייוצר, דרגנועים וכיוב')
 2. ביטוח לאבדן או נזק משבר מכאני – למערכות שהוקמה במהלך העבודות בלבד

עבודות תשתיות ובניה

עבודות פיתוח עבודות הכשרת שטח עליו עתיד להיות בנוי מבנה מסוים, עבודות פיתוח והכשרת שטחים לבניה של שכונת מגורים עבודות תשתיות וביוב, כבישים, מדרכות, שבילים, פארקים, ושטחים ציבוריים פתוחים, עבודות לבניית גשרים ומנהרות, צמתות ומחלפים, הרחת קווי צנרת, חשמל, ביוב מים תקשורת וכיוב'

פוליסה פתוחה " הצהרתית"

מטרת הפוליסה היא לתת למבוטח לרכז את עבודותיו תחת פוליסה אחת ולכלול בפוליסה את מחזור העבודות אותו צופה הקבלן במהלך שנת הביטוח הבאה

בפוליסה זו נקבעים כללי מסגרת אשר בסיסם הוא היקף המחזור, שווי של פרויקט יחידני מקסמאלי, היקפי ההרחבות של פרקים א' – ג' , מסגרת תקופת הביטוח, מסגרת תקופת ביטוח לכל פרויקט ובכפוף לפרמיית מינימום לפוליסה – מחויבותו של המבוטח הוא לדווח לחברת הביטוח על כל עבודה חדשה על מנת להכניסה לכיסוי

הגדרות בסיסיות לביטוח קבלנים

המבוטחים: בביטוח עבודות קבלניות נהוג לכלול את שם הקבלן הראשי/היזם שיוגדר כ"מבוטח הראשי" עליו ניתן להוסיף קבלנים ו/או קבלני משנה אשר מעורבים בביצוע העבודות וכן מזמיני העבודה, בנקים ומוסדות מימון.

הרחבת שם המבוטח לנותני השירותים (חיצוניים) – ניתן להרחיב על פי בקשה את שם המבוטח לכלול יועצים ו/או מתכננים ו/או אדריכלים ו/או מהנדסים ו/או מנהלי האתר ו/או מנהלי העבודה ו/או ממוני בטיחות ו/או מפקחים (ו/או לכל מי מטעמם של המציעים ו/או מזמיני העבודה)

יובהר בנושא זה כי הרחב שם המבוטח הינו למעט בגין אחריותם המקצועית של כל הנ"ל  (יועצים ו/או מתכננים ו/או אדריכלים ו/או מהנדסים ו/או מנהלי האתר ו/או מנהלי העבודה ו/או ממוני בטיחות ו/או מפקחים (ו/או לכל מי מטעמם של המציעים ו/או מזמיני העבודה).

פרק א' - ביטוח הרכוש

תקופת הביטוח:

 1. תחילת הביטוח – המועד הנקוב ברשימה אך לא לפני המועד בו קיבל המבוטח היתר לשימוש באתר העבודות
 2. סיום הביטוח – המוקדם מבין שלושה
  • המסירה ליזם או למזמין
  • תחילת השימוש במבנה (*אפשרות להמשך כיסוי תחת הרחב כיסוי מיוניק ריי 116)

*מיוניק ריי 116 MR116 – הנו נספח הרחבה של מבטח המשנה חברת מיוניק ריי הגרמנית – אשר מרחיב כיסוי לאובדן או נזק )לאותו חלק של העבודות הקבלניות המבוטחות שה/שימוש החל בו או שהוא נמסר למזמין רק אם האבדן או הנזק נגרם כתוצאה מבניית החלקים המבוטחים בפרק א' ושאירעו בתקופת הביטוח

תקופת תחזוקה: מכיוון שהקבלן חב למזמין העבודה באחריות לתיקון ליקויים ופגמים בפרויקט לפרק זמן המוגדר בחוק הרי שהפוליסה מורחבת לכסות את המבוטח בתקופה זו (בין 12 ל- 24 חודשים בד"כ)

פרק א' ביטוח הרכוש – בפרק זה מכוסה אבדן או נזק לעבודות כתוצאה מנזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי מראש אשר אירע באתר העבודות או בסביבה הקרובה לפרויקט (למעט רכוש בהעברה) במסגרת תקופת הביטוח בפוליסה

תשומת לב חשובה ! הכיסוי בפרק זה הנו בכפוף לקיומו של נזק פיזי לדוגמה מקרה של טעות במיקום המבנה או תכנון קיר לקוי חריגה בבניה או משטח הבניה אינם מכוסים תחת פוליסה זו אלא במסגרת  פוליסה לביטוח אחריות מקצועית)

 

הנזקים המכוסים יהיו רק במקרים הבאים:

 • נזק הנובע מביצוע עבודות תחזוקה על ידי המבוטח
 • עבודות התחזוקה מתבצעות בהתאם להתחייבויותיו של המבוטח לקיום ההתחייבויות שנטל על עצמו והקשורות במישרין עם ביצוע הפרוייקט

תקופת תחזוקה מורחבת – בשונה מתקופת התחזוקה הרגילה בתקופת התחזוקה המורחבת לא מוגבל הכיסוי הביטוחי לנזקים שנגרמו כתוצאה מעבודות התחזוקה, תחת הרחבה זו הפוליסה תכסה אובדן או נזק לעבודות הפרוייקט או חבות של נזק לרכוש או גוף כתוצאה מהמקרים הבאים

 • אובדן או נזק פיזי לעבודות הפרוייקט או חבות בגין נזק לרכוש או גוף של צד שלישי ו/או חבות בגין נזק גוף לעובד אשר נובעים מביצוע עבודות התחזוקה המתבצעות לשם קיום ההתחייבויות של המבוטח בנושא תחזוקת הפרוייקט
 • אובדן או נזק לעבודות הפרוייקט או חבות בגין נזק לגוף או רכוש של צד שלישי בזמן תקופת התחזוקה וכתוצאה ממקרה ביטוח על פי פאר א' דלעיל אשר אירעו בתק'ופת הביטוח
 • אובדן או נזק שאירעו לעבודות הפרוייקט או חבות בגין נזקי גוף ו/או רכוש של צד שלישי אשר אירעו בתוך תקופת התחזוקה.

השוני בין תקופת התחזוקה הרגילה ובין תקופת התחזוקה המורחבת הינה שתקופת התחזוקה המורחבת אינה מגבילה את המבוטח לנזקי צד שלישי ורק כאלו נזקים לצד שלישי אשר אירעו כתוצאה מהעבודות שביצע המבוטח בתקופת התחזוקה !

סיום תקופת התחזוקה – יש להבחין בין סוגי הפוליסות הרגילות לבין פוליסה לביטוח עבודות קבלניות ב.י.ט. 20111, 2013 ,2016 (או פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מנוביט או פוליסה לביטוח עבודות קבלניות תנאי פסגה ) לבין פוליסה לביטוח עבודות רגילה – בפוליסות הב.י.ט.למיניהן תקופת התחזוקה המורחבת הינה התקופה שמוגדרת בב.י.ט. עם סיום הפרוייקט או הפוליסה המוקדם מבינהים לבין פוליסות ביטוח עבודות קבלניות רגילה בה נכנסת תקופת התחזוקה הרגילה לסיומה מיד עם סיום הפרוייקט או עם סיום העבודות

חריגים כלליים – ( *חריג – ראה ביאור מטה)

הפוליסה כוללת חריגים עיקריים להלן עיקרם

 • מלחמה, פלישה, אויב זר, מעשה איבה, טרור, מרד, התקוממות, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי, משטר צבאי.
 • חומר גרעיני, קרינה מיננת, זיהום רדיואקטיבי.
 • הפסקת העבודות מעל ל- 90 ימים
 • מקרה ביטוח שנגרם מחוץ לשטח ארץ ישראל ולשטחים המוחזקים.
 • אזבסט
 • כל העבודות המבוצעות בשיטת "פל-קל"

*משמעות המילה חריג היא כי הכיסוי אינו בתוקף והמקרה המפורט תחת סעיף החריגים אינו מכוסה – אלא אם הוסכם אחרת ונרשם בדף הרשימה

חריגים לפרק א'

 • נזק תוצאתי
 • חומרים לקוים, עבודה לקויה, תכנון לקוי – נזק ישיר
 • שבכ מכאני , וקלקול חשמלי – אלא אם אירע בתקופת ההרצה ככל שנקובה בדף הרשימה
 • פל-קל (ניתן לבטל חריג זה ובכפוף לתנאים מיוחדים)

פרק ב' - צד שלישי

ביטוח צד שלישי בפרק זה דומה לכלל ביטוחי צד שלישי בענפי העסקים ובפרט כולל מספר התאמות והדגשות

 • הרחב צד שלישי לכלול את חובתם של קבלנים ו/או קבלני משנה
 • הכיסוי תחת הפרק הינו בגין אחריותם החוקית של המבוטחים בפוליסזה כתוצאה ישירה מעבודתם בתחום אתר העבודות ובסביבתו המיידית בגיןם נזקי גוף ורכוש של צד שלישי
 • האירוע חייב להתרחש בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה ו/או בתקופת התחזוקה היה ונרכשה

אחריות צולבת – בפוליסות רבות מבוטחים נהוג לרכוש הרחב אחריות צולבת – היה ובדף הרשימה נכללו בשם המבוטח יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי לפי פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח, בנפרד, כאילו הוצאה על שמו פוליסה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים.

המשמעות של ההרחבה הזו היא כי כל אחד מהמבוטחים יהיה מבוטח יחיד וכי יש לו האפשרות לתבוע מבוטחים אחרים בפוליסה היה ונגרמו לו נזקים לרכוש שבאחריותו כתוצאה מרשלנותם.

חריגים לפרק ב'

*יש לשים לב כי ביטוח צד שלישי אינו כולל חריג אחריות מקצועית ביחס לנזקים פיזיים לגוף ולרכוש כאשר נזק כלכלי טהור הינו חריג וכן ביחס למתכננים, אדריכלים ומפקחים אשר אינם עובדים ישירים של המבוטח הראשי וכן חברות שמירה וחברות הובלה הסייג (ראה ליעיל הרחב לשם המבוטח) מחריג את האחריות הזו היה והוסף לשם המבוטח הסייג

 • נזק לרכוש מבוטח או שניתן לבטחו בפרק א'
 • רכב מנועי – (ניתן להרחיב כיסוי לפרק זה בפוליסה עד לסכום אשר יהיה נקוב ברשימה כ- 1,200,000 ₪ בד"כ) וזאת מעבר לכיסוי נזקי הרכוש בפוליסת ברכב (ראה חריג ג'2 בפרק צד שלישי)
 • נזקי גוף הנגרמים כתוצאה משימוש בצ.מ.ה. – ניתן לביטול עד לכ-50% מגבול האחריות של פרק צד שלישי במקרים מיוחדים אף מעבר ל50%
 • התחייבות ו/או אחריות שהמבוטח לוקח על עצמו על פי הסכם
 • תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
 • נזקי רעד החלשה או הסרת משען (ניתן לביטוח עד כ 25% מגבול אחריות צד שלישי) על המבוטח לשים לב לדרישה של הסעיף הנ"ל היה ובוטל החריג יהיה על המבוטח לבצע חוות דעת הנדסית אשר תשולם על חשבונות לרכוש צד ג' הסמוך לעבודות אשר יתאר ליקויים ו/או פגמים של הרכוש וכן הוראות לנקיטת אמצעים למניעתם – יש להציג את הדו"ח טרם תחילת העבודות לחברת הביטוח לאישורה
 • חבות כלפי עובדים
 • כלי שייט
 • נזק לצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים (בפוליסת ביעטוח עבודות קבלניות בתנאי ב.י.ט. כוללת חריג למעט אם בטרם החלו העבודות בדק המבוטח אצל הרשויות המתאימות את מיקומן של תשתיות כנ"ל ("תיאום תשתיות") וחלה על המבוטח חובת נטל הראיה להוכיח כי ביצע בדיקה זו (להלן:"נזק ישיר")

ביחס לנזקים תוצאיתיים הנלווים לנזק הישיר קיים חריג מוחלט אשר ניתן להסרה ובכפוף לבקשה מפורטת

פרק ג' - חבות מעבידים

פרק ג' חבות מעבידים  

ביטוח חבות מעבידים בפרק זה כמעט ודומה לביטוחי חבות מעבידים אשר קיימים בכל הענפים העסקים השונים כאשר במסגרת ביטוח עובודות קבלניות יחולו מספר שינויים ודגשים והתאמות

 • הרחב חבות מעבידים לכלול קבלנים ו/או קבלני משנה ועוד.
 • ביטוח חבות מעבידים מכסה את ראחריות המבוטח מעל לסכומים המשולמים או שהיו צריכים להיות משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי

חריגים לפרק ג'

 • התחייבות ו/או אחריות שהמבוטח לוקח על עצמו על פי הסכם
 • סכום כלשהוא שייתבע מהמבוטח על ידי המל"ל (ראה חריג בק לפוליסה)
 • חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי
 • סכום כלשהוא בו יחוייב המבוטח לפצות עובד שאין חלה על המבוטח חובת תשלום ביטוח לאומי לגביו

דגשים כלליים

דגשים כלליים בביטוח קבלנים

 • יש לתאר היטב את אתר העבודות , לדייק בסכומי הביטוח ולתאר את סביבתו המיידית של הפרוייקט וכן אופי הפרוייקט וביצוע העבודות.
 • יש להתייחס לאיזור הגיאוגרפי בו מצוי הפרוייקט ולהיערך לכך מבחינת ההרחבות – לגומה איזורים המיועדים לנזקי מים סכערה וסופה, כדוגמת חופי אילת וחופי הכינרת, קו חוף הים התיכון, בנושא של פרוייקטים הנדסיים בתשתיות ובניה יש לבצע בדיקות מי תהום ולברר תוואי נחלים ונהרות, וכן לבחון את תקופת העבודות לאורך הזמן לגודמה אם החל בקיץ והפרוייקט יימשך לתוך החורף בהיבט סיכונים של הצפה, שיטפון, תעלות ניקוז מי גשמים וכיוב'
 • שינויים המתבקשים במהלך תקופת הביטוח – נדרש לישם בפוליסה בתוספת – יש לשים לב לשווי העבודות ולוודא כי הסכומנים תואמים את הצפי בין תחילת הפעילות לבין המבוצע בפועל ,יש לפנות אל המבטחים בבקשה להתאמה שווי עבודות בהתאם לנדרש
 • את כל ההוראות לשינויים יש להעביר בכתב אל המבטחים באמצעות סוכן הביטוח

תיאור מפורט של הפרוייקט

 • יש להבהיר למבטחים האם מדובר בעבודות שיפוץ/או עבודות בניה, עבודות תשתית/פיתוח/הנדסה אזרחית (דגש לעבודות תשתיות – האם כוללות קידוחים ?/האם מדובר על אתרים מאוכלסים?)
 • יש לצין אם מדובר על מבנים לשימור/מיועדים לשימור
 • יש לציין האם העבודות מרכיבות חיזוק מבנים ו/או כחלק מפרוייקט תמ"א 38
 • יש לציין האם העבודות כוללות הריסה של מבנה ו/או חלקי מבנה קיים
 • יש לצין האם הפרוייקט מאויש בזמן העבודות ולמה הוא משמש
 • יש לציין האם העבודות מבוצעות כחלק מדו משפחתי
 • יש לציין האם נדרשת תקופת הרצה למע' חדשות

מה בא לכם לחפש ?

הפרטים נקלטו בהצלחה!

נציגנו יצרו עמכם קשר הקדם האפשרי